ЯК НАПИСАТИ РЕФЕРАТ НА «ВІДМІННО»

ЯК НАПИСАТИ РЕФЕРАТ НА «ВІДМІННО»Реферат — це наукова робота з певної теми, написана на основі декількох джерел. У середній школі та вищому навчальному закладі реферат є однією з поширених форм навчання. Щоб навчитися писати реферат, необхідно знати технологію його написання і чітко її дотримуватися.

Потрібен реферат, дипломна, курсова, кремлення?! Тоді вам сюди: http://zachteno.net/teh.
Швидко та якісно все за вас зроблять професіонали, а головне — дешево.

Реферат складається з таких частин:

Змісту.
В змісті вказуються всі глави і параграфи реферату та відповідні їм номери сторінок. Зміст друкується на окремому аркуші.

Введення.
Вступ містить:

актуальність порушеної в рефераті проблеми (тобто докази того, що проблема має важливе значення в сучасному світі);
обґрунтування вибору теми реферату (тобто, чому автор обрав саме цю тему, а не іншу);
цілі, завдання дослідження (цілі — кінцевий результат дослідження, завдання — етапи досягнення мети);
короткий огляд основних літературних джерел (тобто проведення короткого аналізу наукових робіт, використовуваних в рефераті);
вказівку об’єкта, предмета дослідження (об’єкт — це те, що безпосередньо досліджує, предмет — те, що знаходиться в рамках об’єкта і через що об’єкт пізнається).
Як правило, введення займає 1-2 сторінки.

Основна частина.
Основна частина реферату представляє собою проаналізовану і структуровану інформацію у вигляді декількох розділів — глав і параграфів. Розділи повинні бути розташовані в рефераті в логічною послідовності, тобто один розділ плавно перетікає в інший. Кожен розділ повинен бути озаглавлений і містити в собі відповідну інформацію. В кінці кожного розділу підводиться проміжний підсумок аналізу матеріалу. Обсяг основної частини залежить від обсягу аналізованої літератури, але зазвичай це 20-30 сторінок.

Висновок.
Висновок містить висновки, результати проведеного дослідження. У висновку необхідно показати, що автор досяг поставленої мети. Для висновків та укладення відводиться 2-3 сторінки.

Висновок найкраще писати у вигляді тез по кожному пункту плану — тобто виділяти головне в кожному пункті одним-двома реченнями.

Список літератури, який містить вказівку всіх літературних джерел, які використовувалися при написанні реферату. Обсяг списку літератури залежить від кількості джерел.
Спочатку необхідно визначитися з темою реферату. Часто тему вибирає науковий керівник. Але якщо є можливість вибрати самому, то необхідно поставитися до цього дуже серйозно і вибрати цікаву тему. Важливий чинник — наявність достатньої кількості літератури по темі.

Визначившись з темою реферату та погодивши її з викладачем, необхідно вивчити всю наявну літературу з цієї проблеми. В якості літератури для написання реферату можуть бути використані статті з журналів і газет, збірники, словники, довідкові видання, монографії, дисертації. Іноді науковий керівник вказує необхідні статті та роботи для реферату. Літературні джерела для реферату можна шукати в різних бібліотеках, а також мережі Інтернет. Займаючись пошуком інформації в Інтернеті, необхідно ретельно фільтрувати знайдену інформацію, відслідковувати достовірність джерел. Бажано, щоб літературні джерела були випущені за останні 5-10 років.

Вивчивши літературу, потрібно скласти план основної частини реферату. Зазвичай його складають разом з науковим керівником. Потім приступають до написання реферату за складеним планом. Після того, як чорновий варіант реферату готовий, необхідно його правильно оформити відповідно до ДСТУ.

Правила оформлення реферату

Для написання реферату використовуються листи паперу формату А4. Текст пишеться на одній стороні аркуша, який повинен мати поля: з лівого боку — 3 см, з правого — 1 см, знизу і зверху по 2 см. Основний текст повинен бути вирівняний по ширині сторінки. Рекомендований шрифт — Times New Roman, інтервал — 1,5.

Розмір шрифта основного тексту (на заголовків) повинен бути 12-14 пунктів. Кожен абзац починається з нового рядка (розмір відступу — 1,27 см).

На першому аркуші оформляється титульний лист. Титульний лист не нумерується.

Структура титульного аркуша:

на самому верхньому рядку — «Міністерство освіти і науки Російської Федерації»;
на другому рядку — назва навчального закладу без скорочень;
на третьому рядку — назва кафедри, на якій автор виконував наукову роботу;
після відступу 2 рядки — заголовними буквами «реферат»;
з нового рядка — «на тему:»;
з нового рядка — назва реферату;
з нового рядка праворуч — інформація про автора (спеціальність, курс, група, ПІБ) та наукового керівника (ПІБ, звання);
на нижньому рядку — місто і рік написання реферату.
На другій сторінці друкується зміст реферату. Саме з другого аркуша починається нумерація сторінок.

Структура змісту включає в себе всі частини реферату (вступ, розділи і параграфи основної частини, висновок, список літератури). Праворуч навпроти кожної частини зазначаються відповідні їм номери сторінок. Глави та параграфи основної частини вказуються в змісті в тій послідовності, в якій вони слідують в рефераті.

Після вмісту слід вступ, основна частина, висновок. Всі частини обов’язково оформляються з нової сторінки. Спочатку пишеться номер і назва розділу жирним шрифтом, а потім йде текст. Якщо в основній частині присутні цитати з літературних джерел, то їх необхідно правильно оформляти — виносити виноски в кінець сторінки або вказувати в квадратних дужках після цитати [номер джерела, сторінка цитати]. Але все ж краще уточнити цей момент у керівника.

Посилання на літературні джерела оформлюються в алфавітному порядку. Виняток становлять посилання на Кодекси, Укази Президента, Постанови Уряду, інші нормативно-правові акти, які завжди пишуться спочатку списку (всередині групи посилання оформлюються у хронологічному порядку). Список обов’язково нумерується. Кожен джерело вказується в списку тільки один раз незалежно від кількості посилань на нього в рефераті. Посилання на іноземну літературу вказуються після посилань на літературу російською мовою, і також в алфавітному порядку. Кількість посилань у списку літератури реферату повинно бути 10-15, але якщо тема вузька, то можна вказати і шість джерел.

Посилання на літературне джерело виглядає наступним чином:

Прізвище та ініціали автора.
Назва джерела.
Підзаголовкові відомості (словник, підручник, назва збірки, журналу, газети для статей).
Вихідні відомості (місце видання, назва видавництва, рік видання).
Загальна кількість сторінок у джерелі (якщо це стаття, то номери відповідних їй сторінок).
Наприклад, 1. Петров С.А. Вивчення механізмів впливу етанолу на нервову систему чоловіків середнього віку / Фізіологія людини. М .: «Наука», 2008. — с. 30-34.

Після того, як реферат написано, його необхідно уважно перечитати 2-3 рази, перевіривши на відсутність граматичних, пунктуаційних і стилістичних помилок. Потім реферат подається на перевірку науковому керівнику і можливо, що його ще доведеться редагувати. Але якщо реферат написано добре, враховані всі вимоги його написання та оформлення, то можна не сумніватися в отриманні оцінки «відмінно».

Добавить комментарий

Your email address will not be published / Required fields are marked *